FETA 2018: konkurs na plakat

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2018 zapraszają do udziału w konkursie na plakat XXII edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 12 -15 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Na projekty plakatów czekamy do dnia 23 lutego 2018 r. Decyduje data wpłynięcia projektów na adres organizatora:
„Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11
80-460 Gdańsk Zaspa

26904696_10155542841392690_1608492606949465422_n
Regulamin konkursu na projekt plakatu XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Organizator konkursu: „Plama” Gdański Archipelag Kultury
z siedzibą w Gdańsku (80-460), ul. Pilotów 11

§ 1
Przedmiot konkursu: Projekt plakatu XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.
2. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia regulaminu.
6. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
XXII International Street and Open-Air Theatres Festival FETA
Gdańsk / 12 – 15.07.2018 / www.feta.pl
oraz logotypy: Gdańsk Miasto Wolności, Plama, Gdański Archipelag Kultury.
2. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do innych materiałów promocyjnych festiwalu, takich jak: program, citylight, zaproszenie, identyfikator, koszulka, torba, pin itp. Zlecenie przygotowania w/w materiałów odbędzie się na podstawie osobnej umowy. Organizator w pierwszej kolejności zaprosi do realizacji druków promocyjnych autora zwycięskiego projektu.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora wydruku pracy w formacie B1 pion oraz płyty CD zawierającej wersję elektroniczną pracy w formacie JPG lub TIFF.
4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na adres Organizatora do dnia 23 lutego 2018 r. Decyduje data wpływu projektu do Organizatora.
5. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone godłem – kodem autora. Przez godło – kod autora rozumie się dowolne słowo, ciąg znaków, cyfr lub znak graficzny umieszczony na odwrocie plakatu zamiast imienia i nazwiska autora. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem – kodem autora, zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail.
6. Zgłoszenie powinno zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na projekt plakatu FETA 2018 w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 9 marca 2018 r. na zasadzie anonimowości.
Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach 1-7 § 3 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
9. Autorzy projektów wyrażają zgodę na ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej.

§ 4
Kryteria oceny:
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z pięciu członków powołanych przez Organizatora.
2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
3. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.

§ 5
Warunki ogólne:
1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

2. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
3. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
4. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością.

§ 6
Nagroda
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna o równowartości 2500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset).
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych, kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.
Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Organizatora, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

§ 8
Dane osobowe.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:
 administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem
2/ 92, NIP 583-10-10-860,
 zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji konkursu na „Projekt plakatu XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA”,
 zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 podanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).

§ 9
Postanowienia końcowe:
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej.
2. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl
4. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

LOGOTYPY
Miasto Gdańsk (wersja „Miasto Wolności”)
http://www.gdansk.pl/pobierz/68836/Pobierz-logo-Gdansk-Miasto-Wolnosci-pionowe
PLAMA: http://www.feta.pl/download/PLAMA_logo.jpg
Gdański Archipelag Kultury: http://www.feta.pl/download/GAK_logo.zip

Dodaj komentarz