FETA ogłosiła konkurs na projekt plakatu

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2014

Regulamin konkursu na projekt plakatu
XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
Organizator konkursu: „Plama” Gdański Archipelag Kultury
z siedzibą w Gdańsku (80-460), ul. Pilotów 11

§ 1
Przedmiot konkursu: Projekt plakatu XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się
plakatem XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.
Tematem przewodnim festiwalu FETA 2014 jest „Podróż”.
2. W konkursie może wziąć udział każdy.
3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz
osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:
XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
XVIII International Street and Open-Air Theatres Festival FETA
Gdańsk / 10 – 13.07.2014 / www.feta.pl
oraz logotyp Miasta Gdańsk (Miasto Wolności)

Plakat promujący trzy ostatnie edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA

2. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do innych
materiałów promocyjnych festiwalu, takich jak: program, citylight, zaproszenie, identyfikator,
koszulka, pin itp. Zlecenie przygotowania w/w materiałów odbędzie się na podstawie osobnej umowy. Organizator w pierwszej kolejności zaprosi do realizacji druków promocyjnych autora
zwycięskiego projektu.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora wydruku pracy w formacie B1
pion oraz płyty CD zawierającej wersję elektroniczną pracy w formacie JPG lub TIFF.
4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres
do dnia 14 lutego 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.
Metryczka powinna zawierać „godło-kod” autora. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną
kopertę oznaczoną tym samym „godłem-kodem” autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres
z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 12 marca 2014 r. na zasadzie anonimowości.
10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
11. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne, wykonane przy
użyciu programów: Corel Draw, Adobe Ilustrator etc., przygotowane do produkcji.
12. Autorzy projektów wyrażają zgodę na ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej.
Wybrane przez Organizatora projekty zostaną rozkodowane 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4
Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z pięciu członków powołanych
przez Organizatora.
2. Członkowie Komisji Konkursowej:
– Prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
– Krzysztof Dydo – Galeria Plakatu Kraków
– Jerzy Skakun – autor plakatu FETY w 2002 r. Studio Homework
– Anna Zbierska – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Promocji
– Elwira Twardowska – Twórczyni Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych
FETA
3. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Komisja Konkursowa
dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do
realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.

§ 5
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z
dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne wykorzystanie
przesłanych materiałów do celów promocyjnych.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają
one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
§ 6
Nagroda
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna o równowartości 2500 zł brutto.
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w
równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów
gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot,
który zgłosił projekt.

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.
1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Organizatora, w zamian za
wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność
majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas
wystawy pokonkursowej.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.plama.art.pl

LOGOTYPY
Miasto Gdańsk (wersja „Miasto Wolności”)
http://www.gdansk.pl/multimedia,792,14103.html

Dodaj komentarz