Do 30.12 Nabór projektów – rezydencja/premiera 2017

Klub Żak ogłasza nabór do projektów Gdańskiego Festiwalu Tańca 2017 – rezydencja/premiera 2017. Projekt spektaklu z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego.

Podstawowa informacja o konkursie „rezydencja / premiera 2017”:
Celem konkursu jest wspieranie i promocja tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Termin składania aplikacji mija 30.12.2016 roku o godzinie 23:00.
Regulamin oraz formularze do pobrania na stronie: gdanskifestiwaltanca.pl
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 21.01.2016 roku

Wyróżnione projekty zostaną zrealizowane w Klubie ŻAK w okresie od lutego do maja 2017 r. Wyróżnieni tancerze otrzymają środki na realizację zgłoszonego spektaklu: po 3.000 zł na spektakle solowe, 8.000 zł na spektakl dwu-/trzyosobowy, od 10.000 do 20.000 zł za spektakl wieloosobowy, pomoc techniczną (akustyka i oświetleniowca), przedpremierową promocję, przestrzeń do prób oraz pomoc trenera – cenionego tancerza oraz choreografa. W 2017 roku trenerami będą Ayrin Ersoz z Turcji, Marc Vanruxt z Belgii oraz Anna Piotrowska z Polski. Rezydencja zakończy się pokazami premierowymi spektakli.

trenerzy/prowadzący/jury

Ayrin Ersöz – tancerka, choreograf i naukowiec, urodzona w Bułgarii, osiadła w Turcji. Dyrektor wydziału tańca na Yildiz Technical University w Istambule. Doktor wydziału krytyki tańca i reżyserii Uniwersytetu Istambułu. Jako tancerka występowała z teatrem tańca CRR i Istanbul Dance Theater. Jej choreografie były pokazywane w wielu teatrach całej Europy. Publikuje także jako krytyk tańca.

Anna Piotrowska – kierownik artystyczny zespołu Teatru ROZBARK w Bytomiu. Tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca eferte, założycielka „mufmi” w Warszawie, producent teatralny. Stworzyła ponad 90 autorskich choreografii i przedstawień. Pomysłodawczyni i koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. Otrzymała Złotą Maskę Województwa Śląskiego za całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK w 2015 roku.

Marc Vanrunxt tancerz i choreograf. Bada granice tańca i choreografii, biorąc pod uwagę możliwości ludzkiego ciała. Swój artystyczny słownik czerpie z tradycji punkowej i ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jest zapraszany jako pedagog i konsultant przez Royal Conservatory w Antwerpii, P.A.R.T.S., Roya Petersa, Ann Van Den Broek, Jana Martensa, KASK, Royal Academy for Fine Arts w Ghent i wielu innych.

REGULAMIN KONKURSU „REZYDENCJA / PREMIERA 2017”

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żak z siedzibą w Gdańsku.

2. Podstawowy harmonogram konkursu:
a. ogłoszenie danej edycji konkursu: 15.11.2016r.
b. termin składania aplikacji: 30.12.2016; godz. 23.00.
c. rozstrzygnięcie konkursu: 21.01.2017;
d. terminy obowiązkowego coachingu: sola z Marc Vanrunxt 13 – 26.02.2017, tria / duety z Ayrin Ersöz 18.04. – 30.04.2017; zespoły z Anną Piotrowską: 8-30.05.2017; przy czym terminy te mogą być zmienione po uzgodnieniu z wszystkimi uczestnikami danej edycji konkursu;
e. terminy premierowych prezentacji spektakli zaplanowane są w dniach: 26.02.2017 – sola; 30.04.2017 – trio i 2.06.2017 – zespoły.

3. Miejsce, termin i tryb złożenia aplikacji:
a. termin: 30.12. 2016, do g. 23.00 (liczy się data wpływu aplikacji do Klubu na podany niżej adres);
b. tryb: aplikacja winna być złożona jako załącznik poczty elektronicznej w formacie PDF (formularz zgłoszeniowy wypełniony, podpisany i zeskanowany), w języku polskim, wraz ze skanami wszystkich wymaganych dokumentów w formacie PDF, zatytułowana „rezydencja/premiera 2017 ………………… (imię i nazwisko składającego aplikację)” na adres: gft@klubzak.com.pl;

4. Podstawowe wymagania dla zgłaszanych projektów:
a. do konkursu można zgłaszać wyłącznie nowe, oryginalne projekty, których premiera odbędzie się w ramach konkursu;
b. długość planowanego sola: nie dłuższa niż 20 minut, długość spektaklu tria: nie dłuższy niż 40 minut, długość spektaklu zespołu: nie dłuższa niż 90 minut;
c. wymagania techniczne planowanych projektów muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wyposażenia Klubu Żak (opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu).

5. W konkursie mogą uczestniczyć:
a. osoby pełnoletnie, urodzone po 31.12.1987 (solo) i po 31.12.1972 (trio, zespoły);
b. zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c. absolwenci lub studenci / uczniowie ostatniego roku publicznych i niepublicznych szkół artystycznych: teatralnych i baletowych;
d. lub absolwenci akademii wychowania fizycznego oraz absolwenci co najmniej dwuletnich pomaturalnych szkół artystycznych kształcących aktorów-tancerzy;
e. lub tancerze będący członkami teatrów tańca współczesnego albo soliści, mający w dorobku co najmniej dwie produkcje taneczne: udział w pełnowymiarowym spektaklu teatru tańca (nie krótszym niż 40 min) lub spektakl solowy (nie krótszy niż 20 min).

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a. złożenie w terminie poprawnie wypełnionej aplikacji (załącznik nr 1 do regulaminu – do ściągnięcia ze strony Klubu Żak www.gdanskifestiwaltanca.pl, wraz z wymaganymi załącznikami);
b. spełnienie wymagań określonych w pkt 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu;
c. aplikacje złożone po upływie wymaganego terminu, bez wymaganych załączników, wypełnione odręcznie lub w nieczytelny sposób oraz nie spełniające wymagań określonych w pkt 3, 4 i 5 nie będą rozpatrywane.

7. Pytania w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: gft@klubzak.com.pl. Treść pytań i odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie festiwalu www.gdanskifestiwaltanca.ploraz na stronie facebook.com/gdanskifestiwaltanca.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
a. projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję, której skład i regulamin ustala Dyrektor Klubu;
b. wyniki konkursu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie gdanskifestiwaltanca.pl i facebook.com/gdanskifestiwaltanca. Opublikowane wyniki konkursu będą zawierały tylko informacje o projektach finalistów konkursu.

9. Finaliści konkursu zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierowym pokazie w Klubie Żak.

10. Realizacja projektu:
a. w konkursie przewidziano środki przeznaczone na dwa solowe spektakle po 3.000 zł brutto, 8.000 zł na duet/trio oraz 10000 do 20000 zł na spektakl zespołu powyżej trzech osób; połowa przyznanej kwoty może zostać wypłacona w formie zaliczki po podpisaniu umowy, reszta zaś po realizacji projektu;
b. Finalistom konkursu Klub umożliwi skorzystanie z przestrzeni do prób, w okresie uzgodnionym z tancerzami, w ramach dostępnych terminów;
c. Finalistom konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta Klub zagwarantuje zakwaterowanie w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu oraz zwrot kosztów podróży (1 przyjazd i 1 wyjazd) autobusem lub 2 klasą PKP na terenie Polski;
d. Organizator nie ponosi kosztów transportu scenografii;
e. Organizator nie ponosi kosztów transportów lokalnych;
f. Finalistom konkursu Klub zagwarantuje dwa posiłki dziennie (o maksymalnej wartości 12zł każdy według aktualnego menu kawiarni Klubu Żak) w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu;
g. Coaching, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, będzie składał się w 1/3 z lekcji tańca współczesnego, zaś w 2/3 z pracy nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną, światłem oraz reżyserią spektaklu oraz 2 dni prób generalnych.

11. Zobowiązania Finalistów:
a. po ogłoszeniu wyników konkursu zmiana tytułu zgłoszonego spektaklu nie jest możliwa;
b. Finaliści zobowiązani są przygotować kostiumy, scenografię, muzykę, wizualizacje oraz inne materiały potrzebne do wystawienia spektaklu, przed terminem coachingu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu;
c. Finaliści zobowiązani są umieścić w materiałach promocyjnych spektaklu zrealizowanego w ramach konkursu informację o jego realizacji w Klubie Żak, oraz adres internetowy strony Klubu. W przypadku braku tych informacji Finaliści nie będą mieli możliwości uczestnictwa w konkursach i programach Klubu Żak w następnym roku kalendarzowym;
d. Finaliści zobowiązują się umożliwić dokumentację fotograficzną spektaklu w trakcie prób generalnych, przez fotografa wyznaczonego przez Organizatora.

12. Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy tancerzami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników konkursu.

13. Warunki odstąpienia od realizacji projektu:
a. jeżeli po ogłoszeniu wyników konkursu dany tancerz wycofa się z udziału w projekcie, Organizator może zaproponować realizację sola na warunkach konkursu tancerzowi/grupie, których projekt otrzymał – w kolejności – największą liczbę punktów;
b. jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany z winy Uczestnika konkursu lub Uczestnik nie stawi się na obowiązkowy coaching, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu, nie będzie miał on możliwości uczestnictwa w konkursach i programach Klubu Żak w następującym roku kalendarzowym;
c. jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba Uczestnika udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

14. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków konkursu i niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) w celu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w tym publikacji wyników oraz promocji spektakli. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz