11-14.06 VII Gdański Festiwal Tańca/Teatry z Polski

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem GFS w odniesieniu do rodzimych inscenizacji.

FB

11.06.2015 / G.19.00 

BAJADERA – PRZEPIS NA HECNY BALET WSPOŁCZESNY / Sopocki Teatr Tańca
BAYADERE-A RECIPE FOR FUSSY CONTEMPORARY BALLET / Sopot Dance Theatre
choreografia, koncept, reżyseria: Joanna Czajkowska / wykonanie: Kalina Porazińska, Magdalena Wójcik, Dorota Zielińska, Joanna Czajkowska, Mariusz Noskowiak / muzyka: Mariusz Noskowiak / reżyseria światła: Artur Aponowicz / premiera: 6.12. 2014 / 60 min. 
choreography, concept, stage managing: Joanna Czajkowska / performance: Kalina Porazińska, Magdalena Wójcik, Dorota Zielińska, Joanna Czajkowska, Mariusz Noskowiak / music: Mariusz Noskowiak / light design: Artur Aponowicz / premiere: 6th December 2014 / 60 min. 

Sopocki spektakl odwołuje się także do dzieła baletu klasycznego – dziewiętnastowiecznej Bajadery z choreografią wybitnego artysty, Mariusa Petipy. Przedsięwzięcie to doczekało się licznych modyfikacji i alternatywnych wersji, a w koncepcie Czajkowskiej jest już niemal wyłącznie dalekim tłem. Szelmowski pomysł realizowany w „Bajaderze” nie zakłada bowiem stworzenia jakiejś spójnej, skończonej opowieści. „Bajadera” to przede wszystkim zabawa, nieskrępowana żonglerka cytatami i chwytami, uruchomione projekcje wspomnień z czasów szczeniackich i cały bagaż, który ów okres ze sobą niósł – kicz, luz i nastoletnia pretensjonalność. To estetyczne harce i żartobliwe veto wobec wystudiowania, intelektualizmu i powagi tańca, ale też sztuki w ogóle – napisała Anna Jazgarska dla portalu Teatralny.pl.

The performance also refers to the work of classical ballet, the nineteenth-century La Bayadère with the choreography of an outstanding artist, Marius Petipa. This project has underwent numerous modifications and has many alternative versions; in Czajkowska’s concept, it is almost exclusively a distant background. The mischievous idea implemented in “Bayadere” does not imply creation of any coherent, finite story. “Bayadere” is fun, uninhibited quotations and juggling tricks, running projections of memories of juvenile times and all the baggage that this period carried-kitsch, play and teenage pretentiousness. This is an aesthetic frolic and playful veto against intellectualism and seriousness of dance, but also in art in general – Anna Jazgarska wrote for Teatralny.pl.

12.06.2015 / G.20.30 / wstęp wolny

KWARTET MĘSKI / Tomasz Foltyn, Paweł Konior, Piotr Skalski, Marcin Janus
MALE QUARTET / Tomasz Foltyn, Paweł Konior, Piotr Skalski, Marcin Janus
koncept i wykonanie: Tomasz Foltyn, Paweł Konior, Piotr Skalski / muzyka: Marcin Janus / produkcja: Obszar Tańca Teatr Barakah w Krakowie / premiera 28.02.2014 / 40 min.
concept and performance: Tomasz Foltyn, Paweł Konior, Piotr Skalski / music: Marcin Janus / Production: Area Dance Barakah Theatre in Kraków / premiere: 28th February 2014 / 40 min.

Kwartet Męski jest przedsięwzięciem, w ramach którego ścierają się cztery silne osobowości – trzech tancerzy oraz muzyk. Jednym z pomysłodawców spektaklu jest Tomasz Foltyn, znany zarówno jako tancerz, jak i performer, który w obydwu tych dziedzinach skupia się przede wszystkim na działaniach improwizowanych. Kolejną postacią zaangażowaną w Kwartet Męski jest Paweł Konior, który zdobył pierwszy dyplom nie w szkole tańca, lecz na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obecnie poza występami również naucza, a jego specjalność to improwizacja kontaktowa. Improwizacja oraz improwizacja kontaktowa są istotnymi zagadnieniami także w twórczości Piotra Skalskiego, niemniej interesuje go również performatywność tych zjawisk – ich powtarzanie i ponowne odgrywanie. Skład kwartetu zamyka Marcin Janus, niezależny muzyk, który również ceni sobie twórczość realizowaną w czasie rzeczywistym, bez wcześniejszego przygotowania. Stylistyka, w jakiej się porusza, to przede wszystkim elektronika oraz muzyka elektroakustyczna.

Male Quartet is a project in which we observe a clash of four strong personalities: three dancers and a musician. One of the originators of the play is Tomasz Foltyn, known both as a dancer and performer, who in both of these areas focuses primarily on the improvised activities. Another figure involved in the Male Quartet is Paweł Konior who accomplished his first degree not in the dance school, but at the Academy of Physical Education in Kraków. Currently, apart from performing, he also teaches, and his specialty is contact improvisation. Improvisation and contact improvisation are also crucial issues in the work of Peter Skalski, but he is also interested in the performativity of these phenomena, their repetition and re-playing.
The last member of the quartet is Marcin Janus, an independent musician, who also appreciates the work realized in real time without prior preparation. Styles of music he composes are primarily electronic and electroacoustic music.

13.06.2015 / G. 19.00

VOLTA / Polski Teatr Tańca / Polish Dance Theatre
choreografia: Andrzej Adamczak / wykonanie: Urszula Bernat-Jałocha, Artur Bieńkowski, Paulina Jaksim, Zbigniew Kocięba, Kornelia Lech, Paweł Malicki, Marcin Motyl, Paulina Wycichowska / muzyka: Iwo Borkowicz / kostiumy: Mariusz Szmytkowski / zrealizowano przy wsparciu finansowym Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych / premiera: 7, 8.12.2013, MP2 Poznań / 60 min.
choreography: Andrzej Adamczak / performance: Urszula Bernat-Jałocha, Artur Bieńkowski, Paulina Jaksim, Zbigniew Kocięba, Kornelia Lech, Paweł Malicki, Marcin Motyl, Paulina Wycichowska / music: Iwo Borkowicz / costumes: Mariusz Szmytkowski / realized with support ot the Institute of Music and Dances for program „Agon. Program of composing-choreography orders” / premiere: 7th, 8th December 2013, MP2 Poznań / 60 min.

Wyrazisty, precyzyjny i doskonale zatańczony – kto nie był na premierze „Volty” Polskiego Teatru tańca w choreografii Andrzeja Adamczaka – powinien żałować! Doskonały spektakl, doskonały taniec, wspaniała muzyka i świetne kostiumy – Polski Teatr Tańca w najwyższej formie – rekomenduje Lilia Łada z „Codziennego Poznania”. Trójmiejska publiczność nie musi jednak żałować, ponieważ Volta zostanie tutaj wystawiona po raz pierwszy podczas VII edycji Gdańskiego Festiwalu Tańca.
Zdaniem Stefana Drajewskiego z „Głosu Wielkopolskiego” jest to próba udana: Andrzej Adamczak zaproponował bardzo wyrazisty język ruchu: mocny, chwilami wręcz siłowy. Ale nie brakuje też scen lirycznych, wtedy ruch nabiera cech miękkości, staje się bardziej subtelny i wyrafinowany. Z wielkim uznaniem, a momentami wręcz zachwytem, patrzyłem na zespół Polskiego Teatru Tańca, który niezwykle precyzyjnie, a zarazem emocjonalnie realizował skomplikowane, by nie powiedzieć karkołomne, układy ruchowe – podsumowuje Voltę Drajewski.

Clear, precise and danced perfectly-who was not at the premiere of “Volta” by Polish Dance Theatre, choreographed by Andrzej Adamczak-should regret it! Excellent performance, great dancing, great music and great costumes-Polish Dance Theatre is in top form-recommends Lilia Łada from “Codzienny Poznań” (eng. “Daily Poznań”). The audience from Gdańsk, Gdynia, and Sopot does not have to regret, because Volta will be exhibited here, for the first time during the seventh edition of Gdańsk Dance Festival.
According to Stefan Drajewski from “Głos Wielkopolski” (eng. “Voice of Wielkopolska”), it is a successful attempt: Andrzej Adamczak proposed a very expressive language of movement: strong, sometimes even forcible. But there are also lyrical scenes, when the movement acquires softness, becomes more subtle and sophisticated.
With great appreciation, and sometimes even awe, I looked at the crew of Polish Dance Theatre, who realized choreographies that were very complicated, with precision, and even emotional engagement – Drajewski concludes Volta.

14.06.2015 / G. 19.00

STALKING PARADISE / Lubelski Teatr Tańca / Lublin Dance Theatre
choreografia, koncept: Külli Roosna, Kenneth Flak / wykonanie: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń / Lubelski Teatr Tańca; Aleksandra Łaba, Wojciech Łaba / Pracownia Fizyczna / muzyka i wideo: Kenneth Flak / reżyseria światła: Grzegorz Polak / dźwięk: Dariusz Koniński / produkcja: Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Muzyki i Tańca / premiera: 13.09.2014 / 60 min.
choreography, concept: Külli Roosna, Kenneth Flak / performance: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń / Lublin Dance Theatre; Aleksandra Łaba, Wojciech Łaba / Physical Laboratory / music and video: Kenneth Flak / light design: Grzegorz Polak / sound: Dariusz Koniński / production: Centre for Culture in Lublin, Institute of Music and Dance / premiere: 13th September 2014 / 60 min.

Jest także „Stalking Paradise” fascynującym widowiskiem – napisał Andrzej Z. Kowalczyk dla „Kuriera Lubelskiego” – ze świetnie wykreowaną przestrzenią, nasuwającą skojarzenia z platońską jaskinią; bardzo dobrym światłem i dźwiękiem. A przede wszystkim ze znakomitą choreografią, fantastycznie realizowaną przez cały zespół wykonawców. Beata Mysiak, Anna Żak (fenomenalna wręcz w sekwencji „bezkontaktowej”), Ryszard Kalinowski i Wojciech Kaproń mają okazję pokazać skalę swoich możliwości, a Aleksandra Łaba i Wojciech Łaba z łódzkiej Pracowni Fizycznej współdziałają z nimi tak perfekcyjnie, jakby ich współpraca trwała nie kilkanaście tygodni, lecz całe lata. Od strony artystycznej należy ów spektakl uznać za dzieło wybitne.

“Stalking Paradise” is also a fascinating spectacle – Andrzej Z. Kowalczyk wrote for “Kurier Lubelski” (eng. “Lublin Courier”) – with amazingly created space that implicates associations with the Platonic cave; with very good light and sound. And most of all, with great choreography, fantastically implemented by the whole team. Beata Mysiak, Anna Żak (phenomenal in the “non-contact” sequence), Ryszard Kalinowski and Wojciech Kaproń have the opportunity to show the scale of their abilities; Aleksandra Łaba and Wojciech Łaba from the Physical Laboratory in Łódź interact with them so perfectly, as their partnership lasted not several weeks, but years. From the artistic side, the performance should be regarded as a masterpiece.

Dodaj komentarz