Do 20.09 Zgłoszenia na VIII Festiwal Monodramu „Monoblok”

W dniach 3-4 listopada 2017 r. odbędzie się VIII edycja Festiwalu Monodramu „Monoblok”, organizowanego przez „Plama” Gdański Archipelag Kultury.

Festiwal ma charakter przeglądu, prezentacje odbywać się będą w „Plama” GAK (Teatr w Blokowisku), ul. Pilotów 11 w Gdańsku. W festiwalu mogą brać udział twórcy zawodowi i nieprofesjonalni.

Czekamy na zgłoszenia do dnia 20 września 2017 r.
Marek Brand
„PLAMA” Gdański Archipelag Kultury
TEATR W BLOKOWISKU
Ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
Tel. 58 557 42 47
marek.brand@plama.art.pl

***

REGULAMIN

VIII Festiwal Monodramu „MONOBLOK” 3-4 listopada 2017

1. Organizatorem Festiwalu jest Plama Gdański Archipelagu Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.
2. Festiwal „MONOBLOK” to spotkania teatrów jednego aktora, o charakterze nie konkursowym
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem
Video. Nagranie musi być rejestracją, a nie montażem poszczególnych scen. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 września 2017 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: PLAMA GAK, ul. Pilotów 11,
80-460 Gdańsk z dopiskiem „MONOBLOK”. Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w festiwalu. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.
4. Organizator powiadomi zakwalifikowane teatry do 1 października 2017 r.
5. Z udziału w festiwalu wyłączone są teatry prezentujące repertuar dla dzieci, stand-up.
6. Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
7. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w festiwalu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Festiwal na czas nieokreślony.
9. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
10. Za prezentowane spektakle organizator przewiduje honorarium dla wykonawcy. Wysokość honorarium będzie ustalone z wykonawcą, którego spektakl zostanie zakwalifikowany do udziału w festiwalu.
11. Prezentacje odbywać się będą na scenie Teatru w Blokowisku w Gdańsku, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk. Wymiary sceny: wysokość: 2,6 m, szerokość: 6 m., głębokość: 5 m. scena podniesiona ponad poziom podłogi – 0,4 m, ilość miejsc na widowni: 90. Wyposażenie techniczne; 14 reflektorów typu ADB o mocy 500 W każdy, 1 reflektor profilowy o mocy 650W, sterowanie światłem – pulpit ALFA 255/24 – 12 obwodów regulowanych niezależnie, odtwarzacz CD, videoprojektor DELL1610HD. Możliwość podwieszenia scenografii, czarny horyzont.
12. Podczas festiwalu, uczestnicy są zobowiązani do udziału w spotkaniu z publicznością festiwalową. Termin spotkania wyznacza organizator po konsultacji z uczestnikami.
13. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
14. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg dla dwóch osób (artysta i osoba obsługująca spektakl) – teatrom spoza trójmiasta w czasie trwania festiwalu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.
16. Nadesłanie karty zgłoszenie jest jednoznaczne akceptacja niniejszego regulaminu.
17. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
18. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www Organizatora.
19. Informacje o administratorze danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Festiwalu.

Organizator – „Plama” Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel. (058) 557 42 47
www.plama.art.pl
koordynator festiwalu: Marek Brand
marek.brand@plama.art.pl

sam Monoblok

Dodaj komentarz